E-Bültenimize katılmak için mail adresinizi kaydedin...
   E-Mail:
   Şifre:
     
       
" class="posts-widget-featured-image alignleft wp-post-image" alt="2" title="2" />

Karbon Emisyonu Kaynaklı İklim Değişliği Tehditi

20.08.2013

Karbon Emisyonu Kaynaklı İklim Değişikliği Tehdidi

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası’nın yaklaşığı şu günlerde karbon emisyonları bakımından nereye koştu Devamı »

 • buy levitra online
 • " class="posts-widget-featured-image alignleft wp-post-image" alt="2" title="2" />

  Sürdürülebilir Şehirler

  28.07.2013

  SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK

  İklim değişikliğinin önemli bir alan olduğunu ve mutlaka TULİP bünyesinde çekirdek yapımıza dahil olması gerektiğinin yıllar &ou Devamı »

 • buy levitra online
 • " class="posts-widget-featured-image alignleft wp-post-image" alt="2" title="2" />

  İklim Değişikliği Konferansı

  06.07.2013

  İklim Değişikliği Konferansı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 195 ülkeden toplam 2412 temsilcinin katılımı ile 3-14 Haziran 2013 tari Devamı »

 • buy levitra online
 • " class="posts-widget-featured-image alignleft wp-post-image" alt="2" title="2" />

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEREYE GİDİYOR?

  27.05.2013

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK nereye gidiyor…Sürdürülebilirlik yeni dünya düzeninin bir algısı ise üçüncü dünya nereye gidiyor.. Danim Devamı »

 • buy levitra online
 • buy levitra online
  buy levitra online
  " class="posts-widget-featured-image alignleft wp-post-image" alt="2" title="2" />

  Enerji Ve Çevre Fuarı

  29.03.2013

  ICC tarafından Yeşilköy Fuar Merkezinde düzenlenecek olan 24-26 Nisan 2013 tarihlerinde ki ENERJİ VE ÇEVRE fuarında tüm paydaşlarımızı standımıza bekliyoruz..

  Devamı »
  01.03.2012 Yorumlar  
  Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanmasına Hakkında Yönetmelik Taslağı Özeti

  Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanmasına Hakkında Yönetmelik Taslağı ÖzetiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  taslak yönetmelik olarak hazırlanan ve yakın zamanda yayınlanması planlanan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanmasına Hakkında Yönetmelik” kapsamında, pek çok işletmenin sera gazı emisyonlarını raporlanması ve Bakanlığa sunulmasına istenmektedir.

   Yönetmelik; EK–1’deki listede yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması iş ve işlemlerini, bu iş ve işlemler hakkında yetkili bulunan mercilerin görev ve sorumluluklarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş doğrulayıcıların ve işletmecilerin sorumluluklarının belirlenmesine dair usûl ve esasları kapsamaktadır.Yönetmelik, Çevre Kanunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, ve Kyoto Protokolü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Yönetmeliğin Açılımı ve Esasları Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına tâbi faaliyetler ve sera gazı emisyonları yönetmeliğin eklerinde ayrıca sunulacaktır.

  Sera gazı emisyonlarının izlenmesi şu sırayla oluşturulur; 

  (1) Sera gazı emisyonları, EK-3’de belirtilen ilkeler çerçevesinde izlenir.

              (2) İşletmeler için, sera gazı emisyon izleme plânı hazırlanması mecburîdir.

              (3) İşletmeciler sera gazı emisyonlarını izleme planı ve Bakanlık’ça belirlenecek usul ve  esaslara göze izlemekle yükümlüdür.

  (4) İşletmeci, izleme plânını ilk raporlama tarihinden en az altı ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek zorundadır.

  (5) Uygun bulunmayan izleme plânlarının eksikliklerinin giderilmesi için 20 iş günü ek süre tanınır. Bu süre içinde Bakanlık’ça belirlenen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi hâlinde, sera gazı emisyon izleme plânı kayda alınır.

              (6) İzleme planının geçerlilik süresi Bakanlık’ça belirlenir.

   Bu emisyonun raporlanması Bakanlıkça kayda alınan ve onaylanan izleme planı çerçevesinde oluşturulmalıdır ve Bakanlıkça hazırlanacak tebliğ takip edilmelidir. Doğrulanmasına ilişkin prosedürde ise yetkilendirilmiş olan ve akredite olması şartı gözetilen(TÜRKAK) doğrulayıcı  kurum/kişi tarafından yapılır.Bu Yönetmeliğin öngördüğü iş ve işlemlerin gerektirdiği bilgi ve belgeler, işletmeci tarafından Bakanlığa ve doğrulayıcıya verilir veya ibraz edilir. Bakanlık ve doğrulayıcı ise gerekli gördüğü takdirde ilâve bilgi ve belgelerin verilmesini talep edebilir.  İşletmelerin işleyişinde herhangibir plan değişikliği, bilgi ve belgelerde oluşabilecek değişiklikler ve bu izleme raporuna etki edebilecek herhangi bir değişiklik durumunda, işletmeciye 20günlük ek süre sağlanmakta ve gerekli görülen durumda  raporun yenilenmesi istenmektedir. Bu işlemlerin tamamı Bakanlığın elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgili yönetmeliğin yükümleri ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolündedir.

   

  Taslağın eklerinde; Faaliyet Kategorileri, Sera Gazı Emisyonları, Sera Gazı Emisyonları İzleme Ve Raporlama İlkeleri, Sera Gazı Emisyonları Doğrulama İlkeleri verilmiştir.

   

  Bu ekler tek tek incelenecek olursa; EK 1. Faaliyet kategorileri;  Faaliyetler ve bu faaliyetlerden doğan sera gazlarını içermektedir. Araştırma, yeni ürün ve proseslerin geliştirildiği ve test edildiği tesisler ve tesis bölümleri ile münhasır olarak biyokütle kullanan tesisler bu Yönetmeliğin kapsamı dışında bırakılmıştır.  Ekde verilen eşik değerler genel olarak üretim kapasiteleri ve/veya verimlerini kapsamaktadır. Aynı tesis içerisinde aynı kategoriye giren  birçok faaliyetin yürütüldüğü durumda söz konusu faaliyetlerin kapasiteleri toplanır. Bir tesisin toplam anma ısıl gücü hesaplandığında, tesis dâhilindeki yakıtların yakılmakta olduğu, onun parçası olan bütün teknik ünitelerin anma ısıl güçleri toplanır. Münhasır olarak biyokütle kullanan üniteler, sadece ünitenin başlatılmasında veya kapatılmasında fosil yakıtların kullanıldığı üniteleri de ihtiva etmektedir.

  Sera Gazı Emisyonları ;

  • Karbon Dioksit (CO2)
  • Metan (CH4)
  • Diazot Oksit (N2O)
  • Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)
  • Perflorokarbonlar (PFC’ler)
  • Sülfür Hegzaflorid (SF6) olarak belirlenmiştir.

   EK 3; Sera Gazı Emisyonları İzleme ve Raporlama İlkelerine bakılacak olursa;

  Karbondioksit emisyonları hesaplama veya doğrudan ölçüm yolu ile izlenmelidir.

        Hesaplama :

  Emisyon Miktarı = Faaliyet verisi × emisyon faktörü × oksidasyon faktörü formülü ile hesaplanarak, faaliyet verisi (kullanılan yakıt, üretim hızı gibi) tedarik verisi veya ölçüm şeklinde izlenmelidir.

   

  Bu hesaplamada kullanılan emisyon faktörü bakanlıkça kabul edilen değerler dahilinde olmalıdır. Faaliyete has emisyon faktörleri bütün yakıtlar için kullanılabilir. Önceden belirlenmiş olan emisyon faktörleri, ticarî olmayan yakıtlar (lâstikler gibi atık yakıtlar ve sınai proses gazları) dışında kalan bütün yakıtlar için Bakanlığın uygun görüşü üzerine kabûl edilebilir.

   

  Rafineriler için ise Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından belirlenmiş olan emisyon faktörleri, Bakanlığın uygun görüşü üzerine kabul edilebilir. Biyokütlenin emisyon faktörü sıfır kabul edilecektir.

   

  Emisyon Emisyon faktörünün karbonun bir kısmının oksidasyona uğramadığını dikkate almaması hâlinde, ilâve bir oksidasyon faktörü kullanılmalıdır. Faaliyete has emisyon faktörleri hesaplanmış ve oksidasyonu dikkate alıyor ise, oksidasyon faktörünün kullanılması gerekmemektedir.

   

  Her bir faaliyet, tesis ve yakıt için ayrı bir hesaplamada bulunulacaktır. Bu da her bir prosesin ayrı olarak değerlendirileceği anlamına da gelmektedir.

        Ölçüm

  Ölçüm metotları standartlaşmış ve Bakanlık’ça uygun görülmüş bulunan metodlar ile yapılmalı ve sağlama amaçlı hesaplanmış emisyonlar ile teyit edilmelidir. Diğer sera gazı emisyonları ise Bakanlıkça b  Copyright © 2012 TULİP Eğitim ve Danışmanlık İKLİM KARBON Platformu